Algemene Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden Zeevenhooven Air (per 01-09-2021)

Definities
In het huurcontract en in deze voorwaarden wordt onder onderstaande begrippen het volgende verstaan:
Huurder : de rechts- of natuurlijk persoon waaraan de materialen ter beschikking worden gesteld
Verhuurder : Zeevenhooven Air BV (kvk 24220878)
Huurcontract : document waarop de namen van huurder en verhuurder, afspraken en gehuurde materialen vastliggen.
Huurtarieven : vergoeding die overeengekomen wordt voor het te gebruiken huurmateriaal en die vastliggen in de huurgids.
Huurmateriaal : alle materialen die door de verhuurder aangeboden worden.

1. Alle huurtarieven zijn gebaseerd op een minimumtarief van één dag. De weektarieven zijn gebaseerd op 5 werkdagen per week van 8 draaiuren per dag; indien meer draaiuren worden gemaakt, worden de extra uren naar rato in rekening gebracht, met een maximum van twee maal het 8 uur tarief. De kosten van smeermiddelen en brandstof zijn voor rekening van de huurder. Alle machines worden afgeleverd met een gevulde brandstoftank; bij retour wordt het verschil met de volstand aan de huurder in rekening gebracht. Vrachtkosten voor het bezorgen en/of ophalen van machines worden volledig berekend aan de huurder.
2. De gehuurde materialen zijn niet verzekerd tenzij anders overeengekomen. De huurder is volledig aansprakelijk. De huurder zal de verhuurder vrijwaren en/of schadeloos stellen voor alle aanspraken tegen de verhuurder voortvloeiend uit het gebruik van huurmateriaal.
3. De aansprakelijkheid van de huurder start als de huurmaterialen door een medewerker (bijv. chauffeur) van de verhuurder zijn overgedragen aan de huurder en eindigt als de huurder de huurmaterialen weer overdraagt aan een medewerker van de verhuurder.
4. De huurperiode start aan het begin van de dag die door huurder en verhuurder wordt overeengekomen.
5. De huurperiode eindigt op dag die door huurder en verhuurder wordt overeengekomen.
6. Wanneer de huurperiode langer is dan 1 week zal de verhuurder een tussentijdse factuur sturen.
7. De verhuurder heeft het recht het huurcontract onmiddellijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
– De huurder één van zijn verplichtingen van het huurcontract niet of niet behoorlijk nakomt.
– Ten aanzien van de huurder om surseance van betaling danwel het uitspreken van een faillissement is verzocht.
– Op het vermogen van de huurder beslag is gelegd.
– De onderneming van de huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd.
– De huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving (grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat.
– Dan wel enig andere omstandigheid voordoet die bij de verhuurder redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming van de huurder van zijn verplichtingen uit hoofde van het huurcontract.
– Alle eventueel te maken incassokosten zijn voor rekening van de huurder.
8. De huurder is verplicht al het gehuurde materiaal te behandelen volgens de (schriftelijke) instructies van de verhuurder en altijd goed te beheren en te gebruiken overeenkomstig de bestemming; dagelijks dienen de stand van de motorolie, compressorolie, koelvloeistof en gedistilleerd water (accu) gecontroleerd te worden. De huurder is verplicht om de onderhoudsintervallen vermeld op het materiaal in acht te nemen en indien nodig dit aan de verhuurder te melden. De gegevens kunnen worden afgelezen van de servicesticker op het materiaal.
9. De huurder is aansprakelijk voor de schade, die tijdens de huurperiode aan het materiaal ontstaat tenzij deze schade wordt veroorzaakt door normale slijtage van het materiaal zelf. De huurder verbindt zich ertoe alle schade te vergoeden ontstaan ten gevolge van zorgeloos of foutief gebruik, verlies, beschadiging, gebrek aan onderhoud, onbruikbaar of waardeloos maken van materiaal of installaties.
10. Processen verbaal (bekeuringen) die tijdens de huurperiode voorvallen, worden doorberekend aan de huurder.
11. Storingen aan materiaal dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur te worden gemeld aan de service verlenende afdeling van de verhuurder. In geval van storing, wordt de betreffende machine binnen een straal van 300km vanaf Rotterdam Europoort door de verhuurder ter plaatse gerepareerd, voor rekening van de huurder, tenzij het gebrek wordt veroorzaakt door normale slijtage of door gebrek aan de installatie zelf. Voor storingen van meer dan een dag wordt geen huur berekend, mits de storing tijdig is gemeld en het gevolg is van normale slijtage of een gebrek aan de installatie zelf. Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen, welke de verhuurder hiervoor heeft aangewezen, met uitzondering van de dagelijkse controlewerkzaamheden volgens de instructies. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, die ontstaan is door een storing respectievelijk het niet (goed) functioneren van de gehuurde installatie/materialen.
12. De huurder is verplicht om aan de verhuurder de plaats op te geven waar de installatie in gebruik is. De verhuurder zal altijd toegang tot deze plaats moeten worden verleend voor het uitvoeren van controles of onderhoudswerkzaamheden. Vervoer van de installatie naar een andere plaats dan de oorspronkelijke mag alleen met schriftelijke toestemming van de verhuurder. Onderverhuur of het in bruikleen verstrekken van de installatie aan derden is zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet toegestaan.
13. De huurder is verplicht de materialen na beëindigen van de huurperiode in onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren. De geretourneerde materialen worden in de werkplaats van de verhuurder geïnspecteerd en getest, desgewenst in aanwezigheid van de huurder. Eventuele schade en mankementen worden gerapporteerd aan de huurder. De kosten van deze reparatie of vervanging zijn voor rekening van de huurder, tenzij de mankementen zijn veroorzaakt door normale slijtage of een gebrek van het materiaal zelf.
14. Door de materialen in ontvangst te nemen verbindt de huurder zich overeenkomstig deze voorwaarden te handelen en aanvaardt hij de voor hem uit deze condities voortvloeiende aansprakelijkheden.
15. Milieutoeslag. Op alle materialen met een verbrandingsmotor geldt een milieutoeslag die voor rekening van de huurder komt.
16. De huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
17. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal de huurder het object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat de huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de verhuurder jegens de derde. Als gevolg van de opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door derde aangewezen locatie.
18. Indien de situatie van punt 17 zich voordoet en de derde het gebruik van het object door de huurder zou willen continueren, is de huurder verplicht om op het eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor het restant van de looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
19. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
20. Het in de punten 16 t/m 19 opgenomen derdenbeding kan noch door de huurder, noch door de verhuurder worden herroepen.
21. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijk van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.